Hier vindt u een chronologisch overzicht van de sociale projecten die Kiwanis Aalst heeft gesteund. Dit is enkel en alleen mogelijk door de fondsenwerving van onze club door middel van diverse activiteiten. Door u deelname aan onze activiteiten helpt u concreet bij de verwezenlijkingen van deze hulp waarvoor onze oprechte dank. De gehele historiek blijft op deze site staan.

Download hier de richtlijnen voor onze sociale doelen:  richtlijnen_sociale_werken

Download hier het aanvraag formulier voor steun aan een sociaal doel: aanvraagformulier_sociaal_doel

Werkingsjaar 2023-2024

Hilde Lievens, echtgenote van Kiwanis lid Geert Martens, was niet alleen een mooie en moedige vrouw die alles deed in teken van haar gezin, maar heeft in haar laatste wens een belangrijke hulp aangeboden aan kankeronderzoek.

Het was haar wens om geen bloemen of kransen te brengen voor haar uitvaart maar deze gelden aan te wenden voor kankeronderzoek. Er is op de Kiwanis-Aalst rekening 10.000€ ingezameld. 

Een mooi gebaar van iedereen die Hilde gekend heeft. Deze aanzienlijke som zal in gelijke delen gegeven worden aan het Paul De Knop fonds VUB (Klik hier voor meer info) en het kinderkankerfonds (klik hier voor meer info)

Aan iedereen die dit initiatief van Hilde genegen is geweest, van harte dank in haar naam. 

Foto rechts: De cheque van 5000€ wordt overhandigd door Geert Martens aan Prof Dr Neyns VUB

Geert Martens naast Prof Dr Neys met de mooie slogan:

Wat u geeft aan de VUB krijgt U terug.

2022-2023 heeft Kiwanis Aalst ruim 37.000€ besteed aan sociale doelen.

 • UZ Gent Kinder revalidatie: 23.000€
 • Shelter Aalst: 1000€
 • Levensloop Aalst: 1000€
 • De Valier: 1500€
 • Chrismasboxen Oekraïne: 318€
 • Spina Bifida: 2000€
 • Bijeva: 1000€
 • Schoonderhage (muziekinstrumenten): 2041€
 • De Caspers Aalst: 1000€
 • Broeiklas: 1400€
 • De vierde wereld: 1500€
 • De Horizon: 1000€

Bekijk hier 3 korte filmpjes van het nationaal Kiwanis congres over de bijdrage van Kiwanis Aalst aan het kinder revalidatie cntrum UZ Gent:

Film 1      Film 2       Film 3

 

 

2021-2022 heeft Kiwanis Aalst 38.450€ besteed aan sociale doelen.

 • UZ Gent Kinder revalidatie
 • Shelter Aalst
 • De Nieuwe wereldgroep
 • De Valier
 • Broeiklas
 • Speelplein t’Plein
 • Bijeva
 • Schoonderhage
 • De Caspers Aalst

Download het volledig dossier:

sociale doelen 2022 okt

2020-2021 Meer dan 12.500€ sponsoring in het corona jaar aan volgende projecten:

 • Broeiklas 6.400€
 • Levensvreugde 1.000€
 • De vierde wereldgroep 1.280€
 • Schelter : 1.000€
 • Bijeva: 1.000€
 • De Caspers: 1.000€
 • Schoonderhaege: 1.000€

2019-2020 Bijna 12.000€ heeft Kiwanis Aalst verdeelt tussen volgende sociale doelen:

2018-2019 Meer dan 65.000€ verdeeld onder diverse sociale projecten:

1. Structuur sociale doelen

Iedereen kan een aanvraag indienen voor een sociaal doel bij Kiwanis Aalst. Dit wordt dan onderzocht ter goedkeuring. Wij houden eraan dat elke sociaal doel extra gesteund wordt door een peter- lid van de club. Sinds enkel jaren werken wij rond drie pijlers: Een groot project, onze gekende sociale doelen welke wij jaarlijks steunen die een gelijk budget toegekend krijgen en de deelname in een sponsor project om zelf een beeld te bewerken welke geveild wordt tijdens ons LSD

2. Budgetten sociale doelen:

a. Tijdens deze legislatuur is er ook beslist geweest om 1 groot sociaal doel naar voren te schuiven: nl: Ganspoel te Huldenberg (nabij Leuven) een grote instelling die ondersteuning biedt aan kinderen en volwassenen met een visuele handicap. Het project kreeg de naam: Open je ogen voor licht. Er is een bedrag van 21.000€ gegeven aan deze instelling voor de aankoop van diverse materialen zoals tandem fietsen, braille toestellen… die niet konden aangeschaft worden binnen hun werkbudget. b. Een bedrag van 10.500€ verdeelt onder 7 gelijke delen van 1.500€ is geschonken aan volgende sociale doelen:
1. St Franciscus Roosdaal: Voor kinderen van 3 tot 21 jaar met licht, matig tot zwaar mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen
2. Bijeva Aalst: Jeugdvakanties voor kansarme kinderen
3. De Caspers Aalst: Deze sportvereniging richt zich tot kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een auditieve, motorische of licht mentale beperking, of met autisme. Ook broers en zussen zijn welkom om mee te sporten.
4. De vierde wereldgroep Aalst: mensen voor mensen: deze werkt aan concrete veranderingen die de oorzaken van armoede duurzaam aanpakken. Vanuit dialoog en verbinding tussen mensen in armoede, medestanders en beleidspartners met aandacht voor respect, gelijkwaardigheid en solidariteit. Opdat iedereen recht heeft op een menswaardig leven en volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving.
5. Schoonderhaege: Deze vzw is een door het VAPH vergunde zorgaanbieder. Zij staan garant voor een brede waaier aan zorg en ondersteuning aan volwassen personen met een mentale handicap: van intensieve woonondersteuning over dagbesteding tot begeleid werk.
6. MFC Ten Dries: Ten Dries is een warme plek in Landegem, waar een honderdtal kinderen en adolescenten tussen 1 en 25 jaar met een motorische of meervoudige beperking zich thuis voelen. Ze kunnen zich maximaal ontplooien dankzij aangepast onderwijs, de leefgroepswerking, hulpmiddelen en therapie.
7. Schelter Aalst vzw:  Shelter Aalst vzw wil met hun werking tijdelijk onderdak aanbieden aan meerderjarige jongeren uit de jeugdhulp die genoodzaakt zijn om op eigen benen te staan, maar daar nog niet klaar voor zijn


c. Ook dit jaar hebben wij de sociale doelen die ons nauw aan het hart liggen betrokken bij een mogelijke sponsoring door hun een beeld aan te bieden in ruwe materiaal wit niet bewerkt. Zij hadden de vrijheid om dit werk zelf te beschilderen of eventueel een kunstenaar aan te spreken om dit te doen. Deze 8 beelden zijn via veiling verkocht tijdsn ons jaarlijs LSD gebeuren. In totaal is hier voor 33.750€ verminderd met 10% voor de aankoop van de beelden. De veiling heeft volgende bedragen opgeleverd:
a. Schoonderhaege: 6250€
b. St Franciscus: 2750€
c. Bijeva: 4500€
d. Ten Dries: 5250€
e. Mensen voor Mensen: 1750€
f. Schelter Aalst: 5000€
g. De Caspers: 5750€
h. Kiwanis algemeen: 2000€

In totaal bedraagt het sponsorbudget 65.000€ wat een Absoluut recordbedrag is in de geschiedenis van Kiwanis Aalst


3. Fundraising activiteiten

Wij hebben deze fondsen kunnen verwerven dankzij onze jaarlijkse gekende activiteiten: Jaarmarkt Aalst op 11 november, verkoop zalm kerstperiode en ons jaarlijks late summer night diner. Daarnaast is het belangrijk te melden dat wij nu ook dit jaar een sponsor dossier hebben opgesteld voor de bedrijven. Dit is zeer goed uitgewerkt waarbij men deze bedrijven betrekt bij al onze activiteiten en hun steeds vermelden op al onze communicatie wegen en hun extra in de watten leggen. Zonder hun bijdrage zou dit alles niet mogelijk zijn.


23 september 2019

Geert De Pelsmaeker voorzitter sociale commissie 2018-2019

2017-2018 Ruim 30.000€ geschonken aan volgende sociale doelen:

Voor de eerste maal werd een groot sociaal project ondersteund ‘Fiets Je Vrij’ voor Ten Dries.
Dit heeft een belangrijke aantrekkingskracht gekend naar sponsors toe die dit project zeer genegen waren.
De te besteden tegoeden voor dit project worden nu op € 19-20k geschat, zodat er zeker al 2 duo-fietsen voor Ten Dries kunnen aangekocht worden.
Dit project, met zijn sponsoring, loopt nog verder tot het einde van het kalenderjaar 2018. Wij hopen alzo zeker nog een 3e fiets te kunnen aankopen.

basf sociaal ecologisch project

Verder werden er nog 6 ‘kleinere’ projecten gesteund, in de vorm van betaling van facturen, voor het bedrag van € 1.500 per project: Deze waren:

– Sint Franciscus MPI te Roosdaal
– Rett Syndroom
– Bijeva of bijzondere jeugd vakanties
– De Caspers jeugwerking
– De vierde wereldgroep
– Schoonderhaegen

2016-2017 Ruim 25.000€ geschonken aan volgende sociale doelen:

Dit Kiwanis-jaar hebben we met de Kiwanis Aalst onze schouders gezet onder het unieke ‘Lift me Up’-project : het nieuwe jeugdverblijf Schotte te Aalst toegankelijk maken voor iedereen en meer specifiek voor hen die minder mobiel zijn. We hebben samen buttons verkocht. Iedereen die een ‘Lift me Up’-button heeft gekocht, maakt bovendien kans om een gloednieuwe wagen te winnen.

Kiwanis heeft een hart voor goede doelen, dit is u wellicht niet ontgaan. We zetten ons in voor talrijke lokale & sociale projecten die speciaal zijn begaan met het verbeteren van kansen voor kinderen.

Dit jaar hebben we de ‘kunstzinnige’ ambitie om samen met onze sociale partners iets speciaals te doen voor onze sociale doelen. Dankzij de Aalsterse kunstenaar André Van Schuylenbergh maken we van Kunst en Sociale projecten een mooi geheel. Onze sociale doelen hebben samen met André één van zijn werken gekozen waar er voor hen een/hun verhaal achter zit. Dit werk zullen we samen met onze sociale partners veilen voor hun sociaal doel tijdens ons jaarlijks Gala Event

Download hier het verslag van de sociale doelen:  brochure kiwanis lsd 2017

2015-2016 20.000€ geschonken aan volgende 8 sociale doelen:

Commissie samengesteld uit: Karel Van Cauwenbergh, John Cassiman, Paul Van Schelvergem

Dit Jaar kunnen wij 20.000 euro verdelen aan 8 verschillende sociale verenigingen die op één of andere manier kinderen helpen met een mentale en /of fysieke handicap, kansarme kinderen, weeskinderen , enz…:

 • Asha 2000 euro
 • Bijeva 2000 euro
 • Rett syndroom 2000 euro
 • 4de wereld 2000 euro
 • Schoonderhage 2000 euro
 • St-Franciscus 2000 euro
 • MPI Ten Dries 2000 euro
 • De Valier 2000 euro

2014-2015 20.000€ geschonken aan volgende sociale doelen:

 • RETT SYNDROOM VERENIGING:
  Het Rett syndroom is een aangeboren genetische afwijking, die vooral meisjes treft, en een zeldzame neurologische stoornis veroorzaakt, die leidt tot een ernstige mentale en fysieke handicap.Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • BIJEVA Is een vereniging die vakanties organiseert voor kansarme kinderen. Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • DE HORIZON Is een school voor buitengewoon onderwijs, voor kinderen van 2,5 tot 14 jaar met een matige verstandelijke beperking.Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • MPC St FRANCISCUS Is een centrum waar ongeveer 350 kinderen en adolescenten met een handicap worden opgevangen, en een zekere zelfstandiheid aan te leren.Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • DE VALIER Is een Dienstverleningscentrum voor volwassen personen met een aangeboren of verworven hersenletsel. Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • SCHOONDERHAGE VZW Is ook een vereniging die voorziet in de opvang en huisvesting van mensen met een handicap. Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • DE 4de WERELD Brengt kansarme kinderen samen rond verschillende thema’s zoals onderwijs , cultuur,, werk en schulden om uit die ervaringen te werken aan een duurzame verandering. Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • NORSA VZW
 • Zij ondersteunen permanent een fosterhome in Zuid Afrika waar een aantal pleegkinderen verblijven in gezinsverband. Wij schenken een cheque van 1500 euro
 • ASHA Verzorgt de tewerkstelling van kansarme vrouwen/moe ders uit de sloppenwijken van Dhaka –Bangladesh. Wij schenken een cheque van 1500 euro
 • MPI TEN DRIES Is een organisatie te Landegem met buitengewone aandacht voor kinderen met een motorische of meervoudige handicap.Wij schenken een cheque van 2000 euro
 • Tot slot schenkten wij ook nog 675 euro aan Eliminate, een project van Kiwanisinternational en 300 euro aan de Vlaamse liga van Diabetici

Er was deze avond ook iemand aanwezig die van zijn bedrijf een cheque heeft ontvangen van 1150 euro om een diner te organiseren voor zijn 30 jaar dienst. Hij heeft dit bedrag weggeschonken aan MPI TEN DRIES. Van harte bedankt!!!